27 Липень, 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Україна”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00307230
1.4. Місцезнаходження емітента 10020  м. Житомир пр-т Миру, 16
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30
1.6. Електронна поштова адреса емітента [email protected]
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ztsocks.com
1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

 

Наглядовою радою Товариства (Протокол №14 від 23.07.2015 року) прийнято рішення про звільнення з посади Генерального Директора Товариства Хомяк Надiю Олександрiвну з 25.07.2015 р. на підставі заяви про звільнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 31.12.2011 року по 24.07.2015 року.

Наглядовою радою Товариства (Протокол №14 від 23.07.2015 року) прийнято рішення про призначення на посаду Генерального Директора Товариства Єльчищєва Дениса Вячеславовича на підставі заяви про призначення на роботу та пропозиції Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 27.07.2015 – 29.07.2016 р. Iншi посади, якi обiймав Єльчищєв Д.В. протягом останніх 5 років: Керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ “СКМ ІСТЕЙТ”, Директор ТОВ “«А’СТА».

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Хомяк Надія Олександрівна

 

М.П.

Протокол про підсумки голосування

Повідомлення про проведення загальних зборів