17 Березень, 2017

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річнізагальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

 3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. 
 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

 10. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

 11. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

 12. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації.. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

 14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

 15. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 16. Обрання Наглядової ради Товариства.

 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

 18. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

 19. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

 20. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 20 квітня 2017 року з 12:00 год. до 12:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович, юрисконсульт Дячук Олена Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ztsocks.com.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича,Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства.

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів Єльчищєва Дениса Вячеславовича, Секретарем зборів Анісімову Світлану Сергіївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 10477000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

По питанню №10: Привести діяльність Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНА» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-V.

По питанню №11: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №12: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА» на Приватне акціонерне товариство «ЕКОТЕКСТИЛЬ». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №13:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНА» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «ЕКОТЕКСТИЛЬ».

2. Уповноважити Генерального Директора підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному Директору Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №14:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Кодекскорпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №15: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Самохвалова Сергія Івановича, Члена Наглядової ради Ямщикову Ларису Олександрiвну, Члена Наглядової ради Константiновського Олександра Леонiдовича, Члена Наглядової ради (незалежного директора) Постернака Андрія Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежного директора) Коваля Олександра Володимировича.

По питанню №16: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком на три роки) наступних акціонерів: Самохвалова Сергія ІвановичаЯмщикову Ларису ОлександрiвнуКонстантiновського Олександра Леонiдовича.

По питанню №17:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати такі договори.

По питанню №18: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Дячук Олену Володимирівну, Члена Ревізійної комісії Куницьку Віту Валеріївну, Члена Ревізійної комісії Пивовар Тетяну Андріївну.

По питанню №19: Обрати до Ревізійної комісії Товариства (згідно Статуту строком на пять років): Коваля Олександра Володимировича, Дячук Олену Володимирівну, Куницьку Віту Валерівну.

По питанню №20: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, надати попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 20.04.2017 р. по 20.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить не більше 400 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо) – гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 400 відсотків вартості активів  за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення (надання згоди на вчинення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

70994

98565

Основні засоби  

23249

26416

Довгострокові фінансові інвестиції  

150

150

Запаси 

29255

47557

Сумарна дебіторська заборгованість  

15489

24031

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2355

159

Нерозподілений прибуток 

-14324

-3862

Власний капітал 

20899

31361

Статутний капітал 

2171

2171

Довгострокові зобов`язання 

39936

26059

Поточні зобов`язання 

10179

40842

Чистий прибуток (збиток) 

-10477

-7898

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

217093

217093

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

334

474

Наглядова Рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень “ВiдомостiНацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” №52 від 17.03.2017 року.

протокол про підсумки голосування