19 Березень, 2018

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ», (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2018 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.    Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3.    Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів.
4.    Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5.    Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6.    Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7.    Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9.    Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10.    Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11.    Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Реєстрація учасників 19 квітня 2018 року з 12:00 год. до 12:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2018 р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 18 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова  наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович, юрисконсульт Дячук Олена Володимирівна (надалі – відповідальні особи), тел. (0412) 405415.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обовязковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в “Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 19.04.2018 року” із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”: www.ztsocks.com.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.
По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів Єльчищєва Дениса Вячеславовича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.
По питанню №8:
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По питанню №10: Покриття збитків Товариства у сумі 6841000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.
По питанню №11: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, надати попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить не більше 100 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо) – гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів  за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника    період
звітний    попередній
Усього активів      82169    70968
Основні засоби  (за залишковою вартістю)    20572    23249
Запаси     39660    29233
Сумарна дебіторська заборгованість      20934    15478
Гроші та їх еквіваленти    188    2342
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     -21016    -14165
Власний капітал     14207    21058
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал    2171    2171
Довгострокові зобовязання і забезпечення    38773    39741
Поточні зобовязання і забезпечення    29189    10169
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)    -6841    -10477
Середньорічна кількість акцій (шт.)     217093    217093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)    -31,51    -48,26

Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 06.03.2018 року:
– загальна кількість акцій – 217 093 шт.;
– загальна кількість голосуючих акцій – 199 739 шт.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Зустрічайте новинку!