ua  ru  en
Про компанію
Каталог
Географія продаж
Партнери
Статті
Обережно підробки
Ексклюзив
Контакти
Новини
2017-03-17

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 

...
2017-03-17

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016...

2017-03-17

Загальні збори акціонерів

2017-03-17

 Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ-00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016 року о 13:00 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Порядок денний:

 

1.       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.       Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 

3.       Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4.       Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.       Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.       Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.       Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8.       Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

9.       Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10.   Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.   Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

12.   Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 12 квітня 2016 року з 12:00 год. до 12:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 06 квітня 2016р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок - пятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова  наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович, юрисконсульт Дячук Олена Володимирівна.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

98565

112191

Основні засоби  

26416

31023

Довгострокові фінансові інвестиції  

150

150

Запаси 

47557

39308

Сумарна дебіторська заборгованість  

24031

31874

Грошові кошти та їх еквіваленти 

159

9732

Нерозподілений прибуток 

-3862

4550

Власний капітал 

31361

39773

Статутний капітал 

2171

2171

Довгострокові зобовязання 

26059

20700

Поточні зобовязання 

40842

50751

Чистий прибуток (збиток) 

-7898

-1040

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

217093

217093

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

474

557

 

Наглядова Рада

 

 


  2008 © ПАТ ”Україна”. Всі права захищеноСтворення сайту. Рекламне агенство ”SmART”